Digitálna forenzná analýza

Digitálna forenzná analýza Datasheet SK

Digitálna forenzná analýza je systematické vyšetrovanie zariadenia, systému, sieťovej komunikácie alebo obrazu pamäte. V kontexte riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov je jej cieľom odpovedať v závislosti od typu analýzy na otázky.

Digitálna forenzná analýza prebieha vo fázach:

 • Zaistenie digitálnych stôp.

 • Analýza digitálnych stôp.

 • Vypracovanie správy, reportu alebo posudku.

Pri zaistení digitálnych stôp je potrebné zabezpečiť

 • Korektnosť – získané stopy sú totožné s dátami z pôvodného média.

 • Autentickosť – získané stopy pochádzajú z analyzovaného zariadenia/systému/zdroja v danom čase.

 • Integrita – získané stopy nesmú byť v čase pozmenené, resp. je ich zmenu možné detegovať.

 • Dôvernosť a dostupnosť.

Aby boli zaistené všetky uvedené atribúty pri zaisťovaní digitálnych stôp, IstroSec má metodológiu pre zaisťovanie digitálnych stôp z pracovných staníc, serverov, sieťových a bezpečnostných technológií, externých médií, mobilných telefónov a cloudu.

Pri zaisťovaní používajú špecialisti IstroSec metodológiu využívajúcu aktuálne best-practices a postupy uznávané pred súdmi na Slovensku, v EÚ a USA.

Forenzná triáž

Tento typ forenznej analýzy je vykonávaný štandardne v rámci reakcie na bezpečnostný incident. Jej cieľom je potvrdiť alebo vylúčiť kompromitáciu systému, identifikovať indikátory kompromitácie (IOC) v prípade, že systém bol kompromitovaný. Ďalej identifikovať systémy, z ktorých bolo pristupované na analyzovaný systém. Taktiež identifikujeme prípadné ďalšie systémy, ktoré boli napadnuté analyzovaným systémom.

V prípade cloudových služieb sa jedná najmä o potvrdenie kompromitácie účtov alebo súčastí cloudového riešenia, identifikácia indikátorov kompromitácie a získanie zoznamu kompromitovaných účtov.

V prípade kybernetického incidentu tieto informácie slúžia ako podklady pre fázy: Containment, Eradication a Recovery.

Forenzná triage nie je určenia ako náhrada plnohodnotnej forenznej analýzy, ale ako podklad na identifikáciu, ktoré systémy je potrebné analyzovať komplexne.

V rámci forenznej triáže je vykonané minimálne:

 • Sken na vyhľadanie škodlivého kódu minimálne 5 rôznymi antimalvér riešeniami

 • Vyhľadávanie IOC relevantných pre daný prípad

 • Vyhľadávanie indikátorov perzistencie (cca viac ako 100 rôznych zdrojov perzistencie)

 • Vyhľadávanie stôp indikujúcich spustenie programov

 • Vyhľadávanie stôp indikujúcich otvorenie alebo nahliadnutie súborov a priečinkov

 • Vyhľadávanie stôp indikujúcich laterálny pohyb (pohyb medzi zariadeniami)

 • Vyhľadávanie stôp šifrovania

 • Automatizovaná analýza logov

Forenzná triáž štandardne odpovedá napríklad na otázky:

 • Je analyzované zariadenie kompromitované?

 • Nachádzajú sa na systéme IOC v rámci riešeného prípadu?

 • Ktoré ďalšie systémy boli napadnuté z analyzovaného systému?

 • Z ktorých zariadení sa pristupovalo na analyzované zariadenie?

 • Ktoré účty boli kompromitované?

 • Aký spôsob používa útočník na C2 (Command and control)?

 • Aké mechanizmy perzistencie boli použité?

 • Boli vykonané pokusy o zametenie stôp?

 • Sú bezpečnostné mechanizmy systému nedotknuté?

 • Nachádza sa na systéme malvér?

Forenzná analýza

Toto je kompletná forenzná analýza a obyčajne sa vykonáva samostatne, alebo v prípade incident response ako nadstavba forenznej triáže.

V rámci forenznej analýzy je definovaná forenzná hypotéza.

Forenzná analýza štandardne v prípade reakcie na incident odpovedá napríklad na otázky:

 • Ktoré zariadenie bolo infikované ako prvé? (Patient 0)

 • Ako sa útočník dostal na prvé zariadenie? (Patient 0)

 • Akú aktivitu útočník vyvíjal na zariadení?

 • Akú zraniteľnosť útočník použil pri kompromitácií prvotného zariadenia?

 • Aké súbory útočník otváral alebo prezeral?

 • Klikol používateľ na spearphishingový email?

 • Boli exfiltrované dáta?

 • Pristúpil útočník k nejakej špecifickej databáze?

 • Modifikoval útočník dokumenty na zariadení?

 • Modifikoval útočník databázu?

V rámci forenznej analýzy sa vykonávajú kroky, ktoré sú relevantné pre daný typ prípadu. Štandardne forenzná analýza zahŕňa:

 • Sken na vyhľadanie škodlivého kódu minimálne 5 rôznymi antimalvér riešeniami

 • Vyhľadávanie IOC relevantných pre daný prípad

 • Vyhľadávanie indikátorov perzistencie (cca viac ako 100 rôznych zdrojov perzistencie)

 • Vyhľadávanie stôp indikujúcich spustenie programov

 • Vyhľadávanie stôp indikujúcich otvorenie alebo nahliadnutie súborov a priečinkov

 • Vyhľadávanie stôp indikujúcich laterálny pohyb (pohyb medzi zariadeniami)

 • Vyhľadávanie stôp šifrovania

 • Komplexná analýza logov

 • Analýza kompletnej timeline

 • Analýza súborových systémov, rekonštrukcia vymazaných častí, kde je to možné

 • Analýza aktivity používateľov

 • Analýza exfiltrácie

V rámci forenznej analýzy je často vykonávaná (v prípade, že je to relevantné) aj:

 • Sieťová forenzná analýza

 • Analýza pamäte

 • Analýza škodlivého kódu

 • Analýza sieťových a bezpečnostných zariadení

 • Analýza IOT zariadení

Prečo IstroSec?

Naši forenzní analytici majú dlhoročné skúsenosti s veľkou škálou prípadov ako sú rôzne súdne prípady, BEC (kompromitácia firemného emailu), analýza v súvislosti s HIPPA, kompromitácia APT a veľa ďalších. Držia taktiež niekoľko certifikácií ako je GCFE, GCFA a niektorí členovia oddelenia boli súčasťou výherného tímu Locked shields 2016.